တရုတ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္တြင္ စားသံုးမႈ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး အတြက္ ေႏြးေထြးမႈကို ယူေဆာင္လာ

(GMT+08:00)2023-01-29 16:23:22  

ယခုႏွစ္ တရုတ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဦးေရမွာ ၃၀၈သန္းရွိၿပီး ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဝင္ေငြ ပမာဏမွာ ယြမ္ ၃၇၅.၈၄၃ဘီလီယံ ရွိကာ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၂၃.၁ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အသီးသီး တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရုပ္ရွင္ လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ ယြမ္ ၆.၇၅၈ဘီလီယံ ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၁၁.၈၉ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္သူ ဦးေရသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္း ကထက္ ၁၂၀.၅ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ သိရပါသည္။ ယင္းသည္ ယခုႏွစ္ တရုတ္ စီးပြားေရး၏ ပဲြဦးထြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္သည္ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ေႏြဦးပဲြေတာ္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၏ စားသံုးမႈ ဆိုင္ရာ ရွင္သန္မႈကို ျပသေနပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ စားသံုးမႈသည္ တရုတ္ စီးပြားေရး အတြက္ အႀကီးဆံုး တြန္းအား ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ စားသံုးမႈသည္ ႀကီးမားသည့္ ရွင္သန္မႈကို ထပ္မံ ျပသၿပီး ကမၻာအား တရုတ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္၏ အက်ိဳးမ်ားကို အတူမွ်ေဝ ေစခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အတြင္း တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား၏ ျပည္ပသို႔ ခရီးလွည့္လည္ရန္ အမွာစာ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၄၀ တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံျခား မီဒီယာ အခ်ိဳ႕က သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ရန္ ရွိျခင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ နာလန္ျပန္ထူ ရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေႏြဦးပဲြေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ စားသံုးမႈ တရွိန္ထိုး တိုးတက္လာျခင္းသည္ တရုတ္ စားသံုးမႈ ေစ်းကြက္ ေရရွည္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိျခင္း ဟူေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ စားသံုးမႈ ေရရွည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေျခခံ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္းကို ထပ္မံျပဆိုေနပါသည္။ မၾကာခင္က ၿဗိတိန္ Financial Times၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္းမာျပတ္သားစြာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိၿပီး စားသံုးသူမ်ား၏ စားသံုးမႈ ဆိုင္ရာ  ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္း စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူရန္ အတြက္ က်ားကန္ေပးမႈ  ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနသည္ ရႈပ္ေထြးစြာ ေျပာင္းလဲေနၿပီး တရုတ္ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ မခိုင္မာေသး၍ စီးပြားေရး တစ္ခုလံုး ေကာင္းမြန္လာေစရန္  အတြက္ လုပ္စရာ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ဆက္တိုက္ ျပန္တက္ေစရန္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အားေကာင္းစြာ ရွိပါသည္။ ေႏြဦးပဲြေတာ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ပဲြဦးထြက္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေအးဒဏ္ ခံေနရသည့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး အတြက္ ေႏြးေထြးမႈကို ယူေဆာင္လာေနပါသည္။