ကြမ္ရွီး ဟို႔က်ိဳး- လူမ်ား ေဗ်ာက္အိုးပစ္ေဖာက္ၿပီး နဂါးအက ကျပ

(GMT+08:00)2023-01-29 16:27:20  

ယခုလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ဟို႔က်ိဳးၿမိဳ႕ ဖုခၽြမ္း ေယာ- တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရိုင္ ခ်င္ေပၿမိဳ႕နယ္ မာစန္းရြာတြင္ လူအမ်ားသည္ ေဗ်ာက္အိုးမ်ားကို ပစ္ေဖာက္ၿပီး နဂါးအက ကျပကာ ႏွစ္သစ္တြင္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သာယာေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။