ကြမ္တြန္းျပည္နယ္ ေခ်ာင္ၾကိဳးျမိဳ႕တြင္ မီးပံုးနီခ်ိတ္ျပီး ဆုေတာင္း

(GMT+08:00)2023-01-29 16:27:54  

၂၀၂၃ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔က ကြမ္တြန္းျပည္နယ္ ေခ်ာင္ၾကိဳးျမိဳ႕ ခိုင္းယြမ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း နတ္သမီးကြမ္ယင္ အေဆာင္ရွိ သလဲပင္ေပၚမွာ မီးပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲကာ ခရီးသြားမ်ားက ေတာင္းဆုျပဳၾကပါသည္။