၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးမည္ဟု ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ ခန္႔မွန္း

(GMT+08:00)2023-01-27 15:05:38  

        ကုလသမဂၢ သည္ ၂၅ ရက္ေန့က ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင္႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္က ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့ရာကေန ၁႕၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

        ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္အစိုးရ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ေပၚလစီမ်ား ေျပာင္းလဲၿပီး စီးပြားေရးကို အက်ဳိးျပဳေစသည္႔ ေပၚလစီမ်ား က်င္႔သံုးသျဖင္႔ လာမည္႔ အခ်ိန္ကာလအတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္းမွာ ဝယ္လိုအား ျမင္႔တက္လာၿပီး ယခုႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၄႕၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင္႔တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။