ရွင္းက်န္း ကိုလာၿမိဳ႕၌Iron Flower ကို ျပသ

(GMT+08:00)2023-01-25 13:41:14  

ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွင္းက်န္း ကိုလာၿမိဳ႕ ေဒါင္းဥယ်ာဥ္၌ ရိုးရာအႏုပညာရွင္မ်ားသည္ Iron Flower ကို ျပသေနသည္။