ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရိွဖို႔ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း ရုရွား ျငင္းပယ္

(GMT+08:00)2023-01-24 13:24:19  

      ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖူမီအို ကီရီွဒါက မိန္႔ခြန္႔ေျပာၾကားခဲ႔ရာ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင္႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္အတြက္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြျဖင္႔ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၄င္းက ဂ်ီ-၇ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ရုရွားႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

        ၂၃ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ရုရွားသမၼတ သတင္းေရးရာ အတြင္းေရးမွဴး ပက္စ္ေကာ္႔ဗ္က လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ရုရွား-ဂ်ပန္ အၾကား  လက္ေတြ႔က်ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာလည္း မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္သည္ ရုရွားႏွင္႔ မရင္းႏီွးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ရပ္တည္ေနၿပီး ရုရွား-ဂ်ပန္ဆက္ဆံမႈအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားကို မျပခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။