ေႏြဦးပဲြေတာ္ေစ်းကြက္အတြက္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား ငါးဖမ္းေနၾက

(GMT+08:00)2023-01-21 13:45:32  

 လြန္ခဲ့သည္ရက္မ်ားတြင္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ေစ်းကြက္အတြက္ ဟိုေပျပည္နယ္ ေတာင္ရွန္းျမိဳ႕ ဖုန္းနန္ ရပ္ကြက္ရွိ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ ေရကန္ထဲမွာ ေရခဲေဖာက္ျပီး ငါးမ်ားကို  ဖမ္းယူေနၾကပါသည္။  လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖုန္းနန္ ရပ္ကြက္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ အားသာခ်က္မ်ားကို အားကိုးျပီး ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို  လုပ္ကိုင္ကာ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြကို တိုးလာေစ၍ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရးကို အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။