ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အဖဲြ႔လိုက္ ခရီးသြားလာမႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး ျပန္လည္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

(GMT+08:00)2023-01-21 13:41:43  

      ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ား၏ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပသို႔ အဖဲြ႔လိုက္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကညာခ်က္ကို   တရုတ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ခရီးသြားလာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လံုးရိွ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီႏွင္႔ အြန္လိုင္း ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဖဲြ႔လိုက္ ခရီးသြားလာမႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ယူမႈ၊ ဟိုတယ္ တည္းခိုမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။