ေက်းလက္ေဒသ ေႏြဦးပြဲေတာ္္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အမ်ားအျပားရွိ

(GMT+08:00)2023-01-21 13:49:10  

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္မႈသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြ တိုးလာေစသည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း တိုးတက္လားေစပါသည္။ တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ား ကို္ယ္တိုင္ ေရးစပ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ေက်းလက္ အနုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားသည္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ ကူး ရိုးရာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။