ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္သည့္ ၃ႏွစ္ အတြင္း ကမၻာ အတြက္ တရုတ္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ

(GMT+08:00)2023-01-20 14:17:24  

ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ျပည္က ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ အေပၚ “B အဆင့္ ေရာဂါအား B အဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ”ကို က်င့္သံုးသည္မွာ ၁၁ရက္ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တစ္ျပည္လံုး ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးဟု သိရပါသည္။ လူအမ်ားသည္ ရိုးရာ ေႏြဦးပဲြေတာ္ကို ႀကိဳဆိုဆင္ႏဲႊရန္ ပိုမို စိတ္ခ်လာပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တရုတ္ျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္စည္ကားလာပါသည္။ တရုတ္ ခရီးသည္ မ်ားစြာသည္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား လူမႈရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံကို ထိေတြ႔ခံစားကာ ႏွစ္သစ္ကူး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါကို သိပၸံနည္းက်စြာႏွင့္ တိက်စြာ တိုက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္တြင္ တရုတ္ အစုိးရသည္ တရုတ္ျပည္သူအားလံုး၏ အသက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အတြက္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရ ၁.၄ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မွ်ေဝၿပီး ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ nucleic acidတိုင္းတာေဆး သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ သိပၸံနည္းက်ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွ ၾကည့္လွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုမွေန တိက်ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခဲြသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရး အတြက္ “မီးရထားစက္ေခါင္း” ျဖစ္လာပါသည္။ ကပ္ေရာဂါ၏ ထိခိုက္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ဝါဒ ဦးေမာ့လာျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင့္မႈကို တက္ၾကြစြာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း စက္မႈလုပ္ငန္း ကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး ကြင္းဆက္၏ တည္ၿငိမ္ေရးကို အားေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္အတြင္း ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကမၻာ အတြက္ တရုတ္ျပည္၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး သမားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ သည္ မည္သို႔ပင္ အသေရဖ်က္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအျဖစ္မွန္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန မၿပီးဆံုးေသးပါ၊ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔ အေနႏွင့္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းၾကမွသာ ကပ္ေရာဂါ ေလာင္းရိပ္မွ ေဆာလ်င္စြာ လြတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္တိုက္ နာလန္ျပန္ထူေနသည့္ တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ကပ္ေရာဂါ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။