တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ စုေပါင္းကန္ေတာ့ပဲြ က်င္းပ၊ ရွီက်င့္ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-01-20 19:50:21  

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ စုေပါင္းကန္ေတာ့ပဲြကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ကိုယ္စား တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၊ မကာအို အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၊ ထိုင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ေသြးခ်င္း သားခ်င္းမ်ားအား ႏွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းသည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါ သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က ကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္ က်ားႏွစ္သည္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သမိုင္းတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလြန္ ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ႏွင့္ ခက္ခဲႀကီးေလးသည့္ ျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေစေရး လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီ တစ္ရပ္လံုး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ကာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း၍ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈ အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င့္ဖိန္က ၂၀၂၃ခုႏွစ္သည္ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရကို ဘက္စံု စတင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သည့္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသလို စိန္ေခၚမႈလည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ တည္ၿငိမ္ေစေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေျခအေနႏွင့္ ျပည္ပ အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈကို ဘက္စံုနက္ရႈိင္းေစၿပီး စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝ ဆက္တိုက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ယံုၾကည္မႈကို ခိုင္မာေစၿပီး စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္စြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ ခရီးစဥ္သစ္ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစပ်ိဳးျခင္းကို ေသခ်ာေပါက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။