ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အေပၚ ခဲြျခားသည့္ သေဘာထားရွိျခင္းသည္ အျမတ္မထြက္အရံႈးဖက္

(GMT+08:00)2023-01-19 14:25:39  

တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဝန္ထမ္္းမ်ား သြားလာမႈ ပိုမို အဆင္ေျပလာကာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ အနည္းစုသည္ သိပံၸပညာႏွင့္ အျဖစ္မွန္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အေပၚ ခဲြျခားမႈ ရွိေသာ  ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ က်င့္သံုးေနၾကပါသည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၃ႏိုင္ငံတို႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံ အနည္းစုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ဟာ တရုတ္ျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ရင္းႏွီး၍ တရုတ္ျပည္၏ ဝန္ထမ္းသြားလာမႈ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစေရးကို ႀကိဳဆိုရမည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္၏ အဓိက မဟာမိတ္ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အေမရိကန္က “အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာ”ဆိုသည္ကို အရွိန္ျမွင့္ တြန္းအားေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္ေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အေပၚ ခဲြျခားမႈ ရွိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္က်င့္သံုးေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ားက ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အေပၚသို႔ ႀကီးမားသည့္ ဘယ္လိုအႏၱရာယ္မ်ိဳးမွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာမွာ မဟုတ္သည္ကို ၄င္းႏိုင္ငံတို႔၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသင့္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနႏွင့္ အညီ တင္းက်ပ္ေသာ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အတြင္း ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူ ဦးေရ နည္းပါးမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည့္ အျပင္ တစ္ကမၻာလံုး ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးျခင္း အတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ သည္ႏွင့္အမွ် တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ျပည္တြင္း ကူးစက္ခံရသူ ဦးေရ တိုးလာျခင္းသည္ မလဲႊေရွာင္ႏိုင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန တစ္ခုလံုးျခံဳငံု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တရုတ္ျပည္ ေဒသမ်ားစြာသည္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အထြပ္အထိပ္ အခ်ိန္ကာလကို တည္ၿငိမ္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနထိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ကမၻာ့ စီးပြားေရး အားနည္းေနေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္မႈ က်င့္သံုးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကို ေသခ်ာေပါက္ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္၍ ယင္းသည္ အေျမာ္အျမင္ မရွိေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၃ႏိုင္ငံတို႔သည္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ကပ္ေရာဂါကို အတူပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ခဲ့ဖူးပါသည္။ လက္ရွိ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းသည္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္သည္ ယင္းအေပၚ တာဝန္ မရွိေပ။ ယင္းကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးကိုင္မႈ ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေျခအေန ပ်က္ဆီးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။