ႏိုင္ငံျခား ဘာသာမ်ားျဖင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာ၏ လံုးခ်င္းစာအုပ္ႏွင့္ “တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ”စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝ

(GMT+08:00)2023-01-19 16:36:08  

 ရဲေဘာ္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ “တရုတ္ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ပါ ဆိုရွယ္လစ္ အလံေတာ္ကို လႊင့္ထူၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ကာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾက”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံမွ စိစစ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ “တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ”၏ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ အာရပ္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအို စသည့္ ဘာသာ ၁၁မ်ိဳးျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကို ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔က တရားဝင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။