တ႐ုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ပုံ(story) ျဖစ္ေနေသး

(GMT+08:00)2023-01-18 18:07:48  

တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဌာနမွ ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပဏာမ တြက္ခ်က္မႈအရ ယမန္ႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၁၂၁.၀၂၀၇ ထရီလီယံရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပထဝီဝင္ နိုင္ငံေရး အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မႈ၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ အႏၲရာယ္ တိုးလာျခင္း၊ ျပည္တြင္း ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ဖိအားဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ စံခ်ိန္သစ္ ထပ္မံ တင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ မလြယ္ကူလွေပ။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး တိုးႏွုန္း ၃ရာခိုင္ႏွုန္း ရွိျခင္းသည္ ကမၻာေပၚက အဓိက စီးပြားေရး အုပ္စု မ်ားစြာထက္ ပိုျမင့္ၿပီး တ႐ုတ္ စီးပြားေရး၏ အားေကာင္းေသာ ေရရွည္ခံနိုင္ရည္ႏွင့္    ျပည့္ၿဖိဳးသည့္ ရွင္သန္မႈရွိျခင္းကို ျပဆိုေနပါသည္။

ျခဳံငုံၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖက္က ပမာဏ မၽွတစြာ တိုးလာသည့္ အေျခခံေပၚတြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏွုန္း၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဖက္ ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္၏ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးသည့္ ေျခလွမ္းသည္ မရပ္တန႔္ဘဲ ေရွ႕သို႔ အျမဲေလွ်ာက္လွမ္းေနပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး တြန္းအားေပးမႈသည္ အဆက္မျပတ္ စုစည္းၿပီး တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စနစ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဆက္တိုက္အေထာက္အကူ ျပဳေနပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ အမၽွ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ စီးပြားေရး ရွင္သန္မႈ ေပၚလြင္လာပါသည္။

ႏွစ္သစ္တြင္ နိုင္ငံတကာ အေျခအေန ရွုတ္ေထြးေပြလီစြာ ေျပာင္းလဲေနေသးၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားခ်ိဳ႕တဲ့ကာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မခိုင္မာေနေသး ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ ေရရွည္ စုေဆာင္းထားသည့္ ႂကြယ္ဝေသာ ဥစၥာပစၥည္း ဆိုင္ရာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္၊ အတိုင္းအတာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာ အားသာခ်က္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္တိုက္ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ အက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ မကၠရို ထိန္းညႇိေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အၾကဳံမ်ားျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ယုံၾကည္မႈ ရွိပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ နိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ Lars Tvedeက မၾကာခင္က အင္တာဗ်ဴးကို ေျဖၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ပုံ(story) ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။