တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ ၾကိဳဆိုရန္မ်ိဳးဆက္ ၇ဆက္ရွိသည့္ကိုအာလာမိသားစုၾကီးကို ျပသ

(GMT+08:00)2023-01-18 18:11:39  

ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကြမ္က်ိဳးျမိဳ႕ ခ်န္လံုး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ရုံတြင္ တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ ၾကိဳဆိုရန္ မ်ိဳးဆက္ ၇ဆက္ရွိသည့္ ကိုအာလာ ၆၆ေကာင္ကို စုစည္းျပသပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ "Taotao" သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပထမဆုံးတစ္သုတ္ ကိုအာလာမ်ားထဲမွ တစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ "Baobao" သည္ ခ်န္လံုးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ရုံ၏ သတၱမေျမာက္ ကိုအာလာမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါသည္။