“လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ”

(GMT+08:00)2023-01-18 18:04:31  

မၾကာေသးမီက ကြမ္တြန္းျပည္နယ္ျပတိုက္သည္ ကမၻာ့ ပယင္းအႏုပညာျပပြဲကို ျပသၿပီး ႏွစ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ခံစားေစခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲမွာ ပယင္းစိမ္း၊ အင္းဆက္ပယင္းႏွင့္ ပယင္းအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ျပသထားသည့္အတြက္ ေရွးေခတ္ ဇီဝေဗဒႏွင့္ သက္ရွိမဟုတ္ေသာ အေမြအႏွစ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ပရိသတ္မ်ားအား ျပသထားပါသည္။