ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ား အလုပ္မ်ားလ်က္ရွိ

(GMT+08:00)2023-01-18 18:00:20  

မၾကာေသးမီကတရုတ္ႏုိင္ငံစန္းတုန္းျပည္နယ္ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕ရွိခ်င္းေတာင္ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးၿမိဳ႕သစ္တြင္ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။