ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပဲြေတာ္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ "Iron Flower"ကို ျပသ

(GMT+08:00)2023-01-17 15:33:25  

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔က က်န္းစူးျပည္နယ္ ယန္ခ်ိန္ျမိဳ႕တြင္ ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ "Iron Flower"နည္းပညာဆက္ခံသူက "Iron Flower"ကိုျပသေပးခဲ့ပါ သည္။ ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပဲြေတာ္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် က်န္းစူးျပည္နယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး က်င္းပျပီး ႏွစ္သစ္ကူးရသ ျပည့္စံုစြာ ႀကိဳဆိုေနၾကပါသည္။