တရုတ္ ကာကြယ္ေဆး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မည္သည့္ မုသားစကားျဖင့္မဆို ေခ်ဖ်က္၍ မရ

(GMT+08:00)2023-01-17 15:22:25  

တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အဆင့္ကာလသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး သမားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕သည္ ယင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရုတ္ျပည္ထုတ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး အေပၚ အေသေရဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေခ်ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ေဆးဝါး ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ေၾကာ္ျငာၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။


တရုတ္ကာကြယ္ေဆး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈသည္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳမႈမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကို ခံႏိုင္ရည္လည္း ရွိပါသည္။ လက္ရွိ တရုတ္ျပည္တြင္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ၃ႀကိမ္ ထိုးႏွံမႈႏႈန္းမွာ ၉၂.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အသက္ ၆၀ႏွစ္ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ထိုးႏွံၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၁၂၀ေက်ာ္အား ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ႀကိမ္ေရ ၂.၂ဘီလီယံေက်ာ္ကို ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို အတိုင္းအတာ ႀကီးမားစြာ အသံုးျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆး လံုၿခံဳေရး ျပႆနာကို မေတြ႔ရွိခဲ့ေပ။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖဲြ႔က တရုတ္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ၃မ်ိဳးကို အေရးေပၚ အသံုးျပဳသည့္ ကာကြယ္ေဆး အမည္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ေက်ာ္က တရုတ္ ကာကြယ္ေဆးကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တူရကီ၊ အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ီလီစသည့္ ႏိုင္ငံ ၃၀ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳၿပီး တရုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထိုးႏွံခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက တရုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို under age ကေလးမ်ားအား ထိုးႏွံေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကာကြယ္ေဆး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း စသည္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ တရုတ္ ကာကြယ္ေဆးကို “ယံုၾကည္မဲ” ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကို မည္သည့္ မုသားစကားျဖင့္ မဆို ေခ်ဖ်က္၍ မရေပ။

ကာကြယ္ေဆးသည္ အေမရိကန္ လူအခ်ိဳ႕၏ ႏိုင္ငံေရး လက္ကိုင္တုတ္ မဟုတ္ဘဲ ဗိုင္းရပ္စ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အားေကာင္းသည့္ လက္နက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ လူအခ်ိဳ႕သည္ သိပၸံပညာကို ေက်ာခိုင္းၿပီး အျဖစ္မွန္ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ မုသားစကားမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖန္႔ခ်ိမယ့္ အစား ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပႆနာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး လွဴဒါန္းရန္ ကတိခံဝန္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုး အတည္ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။