ဟာလ္ပင္ျမိဳ႕တြင္ ႏွင္းပန္းပုၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-17 16:27:40  

ဇန္နဝါရီလ၁၆ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာလ္ပင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ၂၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ႏွင္းပန္းပုၿပိဳင္ပြဲ၏ ဒုတိယေန႔ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံျပည္တြင္းအသင္း၁၅သင္းမွႏွင္းပန္းပုပညာရွင္မ်ားပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျပီးတစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင္းပန္းပုမ်ား၏ ပဏာမပံုေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရ ပါသည္။