ဟူနန္ျပည္နယ္ ယုံက်ိဳးမွ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ေႏြဦးပြဲေတာ္ေစ်းကြက္အတြက္ ေရွး႐ိုးရာနည္းျဖင့္ ၾကံသကာျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-16 20:40:10  

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဟူနန္ျပည္နယ္ ယုံက်ိဳးၿမိဳ႕ နင္ယြမ္ခ႐ိုင္ ထ်န္းထန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ေစ်းကြက္အတြက္ ႐ိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ နည္းျဖင့္ ၾကံသကာမ်ား ျပဳလုပ္ရင္းအလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။