တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးကုန္းတြင္းပိုင္းေရခ်ိဳအိုင္၌ ေဆာင္းရာသီငါးဖမ္းမႈ “အစေကာင္း”

(GMT+08:00)2023-01-16 20:35:26  

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းက်န္း ေပၚဟူခ႐ိုင္၌ ပိုက္ကြန္ႀကီးျဖင့္ ေဆာင္းရာသီငါးဖမ္းပြဲက်င္းပခဲ့ရာတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ငါးဖမ္းပြဲႀကီးကိုေဒသအသီးသီးမွ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ ႏွစ္သစ္၏ ေဆာင္းရာသီငါးဖမ္းပြဲတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပိုက္ကြန္ျဖင့္ဖမ္းရာလတ္ဆတ္ေသာငါး ၁၀ တန္ကိုဖမ္းမိခဲ့ပါသည္။ ေႏြဦးရာသီတြင္ ေမြးျမဴျခင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ႀကီးထြားျခင္း၊ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ သန္စြမ္းျခင္းတို႔ ျဖတ္သန္းလာၿပီးေနာက္ ေဆာင္းရာသီသည္ ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ငါးဖမ္းရန္ အေကာင္းဆုံးကာလပင္ ျဖစ္ေပသည္။