အန္းေဟြးျပည္နယ္ ရႊမ္းခ်င္နင္ကြယ္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ၾကိဳဆိုၾက

(GMT+08:00)2023-01-15 15:38:30  

အန္းေဟြးျပည္နယ္ ရႊမ္းခ်င္နင္ကြယ္ျမိဳ႕ ဟူလယ္ခရိုင္တြင္ မီးသံုးမ်ိဳးအကျပသည့္ ဓေလ့ထံုးစံရွိျပီး ငါးမီး၊ ျမစ္မီးႏွင့္ နဂါးမီးကျပခဲ့သည္မွာ သမိုင္းၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဟူလယ္ခရိုင္က ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္းဆက္ခံျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး အႏုပညာေက်းရြာထူေထာင္ကာ ယဥ္ေက်းမႈဆန္းသစ္တည္ထြင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို အားသစ္ေလာင္းေပးေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလာေရးမိတ္ဆက္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပျပီး ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားေစေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။