ယြမ္ေငြ ထရီယံ ၄၀ကို ပထမဆံုးအႀကိ္မ္ ေက်ာ္လြန္၊ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ကုန္သြယ္မႈ၏ ေရရွည္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ရွင္သန္မႈ၏ အရင္းအျမစ္ ဘာလဲ

(GMT+08:00)2023-01-14 14:58:25  

ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က တရုတ္ အေကာက္ခြန္ရံုးခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာရင္းအရ ၂၀၂၂ခုႏွစ္၌ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္ပစၥည္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၄၂ ထရီယံေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ကထက္ ၇.၇ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာကာ ၆ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရး ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ရွိေနသည့္ အဆင့္ေနရာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ေအာင္ျမင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္သည္ တရုတ္ စီးပြားေရး ေရရွည္ခိုင္မာမႈ၊ ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ ရွင္သန္မႈမ်ား ရွိၿပီး ေရရွည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္းကို ျပဆိုေနကာ တရုတ္ စီးပြားေရး အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစပါသည္။

တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ကုန္သြယ္မႈ၊ ေရရွည္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ရွင္သန္မႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္က ဘာလဲ။ ပို႔ကုန္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ဟူေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ အခ်က္ ၂ခ်က္ကို အားေကာင္းစြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္မွ အာဆီယံႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢစသည့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားသို႔ ပို႔ကုန္ပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္ ပမာဏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ပါသည္။ သြင္းကုန္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းမ်ားစြာရွိေသာ တရုတ္ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သည္ အားေကာင္းေသာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ တရုတ္ အစုိးရမွ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနေအာက္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးသည္ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားေကာင္းျခင္း၊ စံုလင္သည့္ ေထာက္ပ့ံမႈ မ်ား ကြင္းဆက္မိမိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္မ်ား ရွိျခင္း အားသာခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ေထာက္ပ့ံမႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူျခင္း အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဗဟို စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္ “ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း”ႏွင့္ “အဆင့္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္မႈ တုိးျမွင့္ေရးကို စဲြကိုင္ျခင္း”တို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈသည္ တရုတ္ စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အေရးႀကီး အင္ဂ်င္  ကဲ့သို႔  ဆက္တိုက္ လည္ပတ္ေန ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။