တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ဂုိင္ယာနာ၏အေရးႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ အလြန္ရင္းႏွီးသည္ဟု ဂုိင္ယာနာ သမၼတ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-01-14 15:02:25  

    ဂုိင္ယာနာသည္ ဂုိင္ယာနာႏွင့္ တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိ တရားဝင္ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျမဲတမ္းအေလးထားေၾကာင္း၊ ဂုိင္ယာနာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဆင္႔ကာလမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရးၾကီးအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ျပီး ဆက္လက္ လည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဂုိင္ယာနာ၏ အေရးၾကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ အလြန္ရင္းႏွီးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔ ဂုိင္ယာနာတုိ႔သည္ အလြန္ရွင္းလင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရးဆြဲျပီး ယင္းလမ္းေၾကာင္းျဖင္႔ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အားျဖည္႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ က်ားကန္ေပးသည္႔အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိလည္း တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုိင္ယာနာသမၼတ Mohamed Irfaan Aliက China Media Groupမွ သတင္းေထာက္၏အင္တာဗ်ဴးကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔႔ပါသည္။