ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ႏွင့္ ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရုတ္ ရွင္းက်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

(GMT+08:00)2023-01-13 16:47:15  

ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၁၄ႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့နာမည္ေက်ာ္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္ႏွင့္ ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွင္းက်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ရွင္းက်န္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အစြန္းေရာက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာေရး ကုိးကြယ္ျခင္း၊ အရည္ အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္တို႔တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ထိေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကပါသည္။ ရွင္းက်န္းအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေနနဲ႕ ပိုမို သိရွိနည္းလည္ေစရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ ရွင္းက်န္းခရီးစဥ္ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို  မိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။