ထန္ေခတ္စတိုင္ ဖူးယုန္း ဥယ်ာဥ္တြင္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ယုန္ပံုစံ မီးပံုးမ်ားကို ျပသ

(GMT+08:00)2023-01-13 16:52:38  

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွီးအန္းျမိဳ႕ ထန္ေခတ္စတိုင္ ဖူးယုန္း ဥယ်ာဥ္တြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ယုန္ မီးပံုးမ်ားကုိ ေရေပၚႏွင့္ ေျမေပၚ ေနရာအနွံ႔၌ ျပသျပီး တရုတ္ ယုန္ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူး ခံစားမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးေနပါသည္။