ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ သီးသန႔္ထုတ္လုပ္ ေပးေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သုံးမီးရထားစက္ေခါင္းကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-01-13 01:41:35  

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမီးရထား ဦးစီးဌာနသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တာ့လ်န္CRRC မွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ဘက္ထရီစြမ္းအင္သုံး မီးရထားစက္ေခါင္းအား စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ယင္းစက္ေခါင္းကုိ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္္ၿပီး မၾကာမီ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။