ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္း

(GMT+08:00)2023-01-11 18:33:07  

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး၏ တရားဝင္ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအရ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွစျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည့္ အခိ်န္ကို အေၾကာင္းၾကားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းပါေၾကာင္း သိရပါသည္။