တရုတ္ ျပည္သူ႔ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားေန႔တြင္ သစၥာရိွ ကာကြယ္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

(GMT+08:00)2023-01-10 12:54:16  

        ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔သည္ တတိယေျမာက္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားေန႔ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ရာတြင္ သစၥာရိွစြာျဖင္႔ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈကို တိုက္ခိုက္ၿပီး လူမႈ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တရုတ္ျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေပးသည္။