အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးအုပ္စုမ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာသည့္ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား တားဆီးရမည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00)2023-01-10 12:49:47  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစစ္ေဆးေရး ဗဟိုေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အေျခအေန ဆိုး႐ြားၿပီး ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးအုပ္စုမ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္လာျခင္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား တားဆီးၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား တားဆီး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုမိုသိသာေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာမ်ားအေပၚ သီးသန္႔ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဒဏ္ခတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။