ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၿပီး ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးရပ္ကြက္မွ ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ဝတ္စုံမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကကာ ႏွစ္သစ္ကူး ႀကိဳဆိုျခင္း ရိုးရာ ဓေလ့ ျပသေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

(GMT+08:00)2023-01-10 12:52:28  

ယခုလ ၉ ရက္ေန႕က တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေျမာင္လူမ်ိဳးနဲ႕ တုန့္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တန္းက်ိဳက္ခရိုင္ရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္လာၿပီး ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးရပ္ကြက္တြင္ "ႏွစ္သစ္ကူး ႀကိဳဆိုျခင္း ရိုးရာ ဓေလ့ ျပသေရးလႈပ္ရွားမႈ" ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္မွ ရာေထာင္ခ်ီေသာေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပြဲလမ္း သဘင္ ဝတ္စုံမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၿပီး  သီဆို ကခုန္ျခင္းျဖင့္ ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္ဓေလ့မ်ားကို ျပသၿပီး ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။