အန္းေဟြးျပည္နယ္ ထြန္းလင္းျမိဳ႕၌ အထူးရဲမ်ားသည္ အေထြေထြတုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္ကုိ တုိးျမွင္႔ရန္ လက္ေတြ႔တုိက္ခုိက္ေရး ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေလ႔က်င္႔မႈေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00)2023-01-10 17:08:58  

၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္ေန႔က အန္းေဟြးျပည္နယ္ ထြန္းလင္းျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ လံုျခံဳေရးဌာန အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တုိက္ခုိက္ေရး ဘာသာရပ္မ်ား ကုိ ေလ႔က်င္႔မႈေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ႏွစ္သစ္အစတြင္ ထြန္းလင္းျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ လံုျခံဳေရးဌာန အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲသည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အေထြေထြ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္ကုိ ဘက္စံုတုိးျမွင္႔ရန္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ ရႈပ္ေထြးေသာေျမျပင္၌ ရွာေဖြေရး၊ လက္နက္ကုိင္စီးနင္းေရးစေသာ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို လက္ေတြ႔ေလ႔က်င္႔ၾကသည္။