ကြမ္ရွီး နန္နင္း ဝူရႊီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၏ T3 Terminalႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ အေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ဘက္စံု စတင္

(GMT+08:00)2023-01-09 21:56:18  

ယခုလ ၈ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ နန္နင္းၿမိဳ႕ ဝူရႊီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၏ T3 Terminalႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ အေဆာက္အံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ဘက္စံု စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏမွာ တရုတ္ ယြမ္ ၁၉.၈ဘီလီယံရွိၿပီး အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ Terminalႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ အေဆာက္အံုမ်ား၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း မီတာေပါင္း ၄သိန္း၃ေသာင္း၂ေထာင္ ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၃၄သန္းရွိၿပီး ၂၀၂၇ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ နန္နင္းၿမိဳ႕ရွိ ေလဆိပ္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ဦးေရမွာ သန္း ၅၀ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။