ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ေခ်မႈန္းရန္ ည့ံဖ်င္းေသာ အေမရိကန္အေနနဲ႕ ကိုယ့္အထင္နဲ႕ အျခားသူကို မေ၀ဖန္သင့္

(GMT+08:00)2023-01-09 21:33:31  

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကပ္ေရာဂါဆုိင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈအစီအမံမ်ားကို က်င့္သုံးမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္ပခရီးသြားေရးကိုလည္း စနစ္တက်ျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ခရီးသြား ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုေန႔တြင္ခရီးသြားရန္အတြက္ အဝင္ႏွင့္အထြက္ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာယူမႈ အေရအတြက္ သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ကတည္းက အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဒီေန႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျပင္ဆင္ေနတာ သုံးႏွစ္ရွိၿပီ။ ကပ္ေရာဂါကို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ တိုက္ဖ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒကို အေျခအေနအရ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတုိ႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိရံုသာမက ျပည္တြင္းျပည္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ခရီးသြားလာေရးကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္အတြက္ ယခင္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တုိက္ခုိက္ၿပီး တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ကုိဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါ သုံးႏွစ္ၾကာစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ျပင္းထန္ေသာေရာဂါသည္မ်ား ကုသမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခိုင္ခံ့ေစခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိပညာကုိလည္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနမ်ား စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကာလကို ျဖတ္သန္းေနၿပီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေခ်မွာ မလြဲမေသြျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သိပၸံနည္းက် အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္ေရာဂါ အေျခအေန ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ျပည္သူမ်ားလည္း ခံစားေနရပါသည္။ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္မည့္အစား ထိုအေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ အပုပ္ခ်ကာ ျပည္တြင္းဆန႔္က်င္ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ကပ္ေရာဂါကို ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ  အေတာ္ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။