ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-01-09 17:31:13  

မၾကာခင္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ဦးေဆာင္မႈကို တိုးျမွင့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီေရး ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ အားေကာင္းေသာ အာမခံမႈကို ပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။

    “တရုတ္ျပည္သူ႔ ရဲဝန္ထမ္းပဲြေတာ္”ေန႔ က်ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ကိုယ္စား တစ္ျပည္လံုးရွိ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။