ေသာင္းႏွင္႔ခ်ီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ားသည္ ဟြင္ဟိုျမစ္တြင္ ေဆာင္းခို

(GMT+08:00)2023-01-09 21:45:22  

 မၾကာခင္ရက္မ်ားအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ရွိန္ယန္ၿမိဳ႕ရိွ ဟြင္ဟိုျမစ္တြင္ ငန္း၊ ဘဲနီအပါအဝင္ ေသာင္းႏွင္႔ခ်ီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ားသည္ အစုလိုက္ ေဆာ႔ကစားၿပီး အနားယူၾကကာ  ေဆာင္းခိုၾကသည္။