က်န္းရွီးျပည္နယ္ ဖုန္႔ရွင္းျမိဳ႕၌ ေမြးျမဴေရးသမားသည္ ယုန္ေမြးျမဴေရးကုိ လုပ္ေဆာင္

(GMT+08:00)2023-01-09 22:08:00  

ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ေန႔က က်န္းရွီးျပည္နယ္ ဖုန္႔ရွင္းျမိဳ႕ ကန္းက်ိဳးျမိဳ႕နယ္ရွိ ရွင္းက်ဲ ယုန္ေမြးျမဴေရး အေျခစုိက္ စခန္း၌  ေမြးျမဴေရးသမားသည္ ယုန္ေမြးျမဴေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျမိဳ႕နယ္သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းပံုစံကုိ တက္ၾကြစြာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိသလို  ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတုိးေစ၍ ခ်မ္းသာလာေစကာ ေက်းရြာ ရွင္သန္ေစေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။