ေရႊလီ နယ္စပ္စခန္း ဘက္စံုျပန္ဖြင့္

(GMT+08:00)2023-01-09 22:03:31  

 ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ေန႔ နံနက္၈နာရီက တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီနယ္စပ္စခန္းသည္ ဘက္စံု ျပန္ဖြင့္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ေရႊလီ နယ္စပ္စခန္း ျပန္ဖြင့္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္ဝင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးကုဒ္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ ၄၈နာရီအတြင္း Nucleic Acid တိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ(အႏုတ္လကၡဏာ)သာ လိုပါသည္။ ျပည္ဝင္ကုန္တင္ကားသည္ ကားေမာင္းသူႏွင့္ ကုန္တင္ကား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ရံုးသို႔ ႀကိဳတင္ တင္ျပၿပီးေနာက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊလီ နယ္စပ္စခန္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အႀကီးဆံုးေသာ ကုန္းတြင္း နယ္စပ္စခန္း ျဖစ္သကဲ႔သို႔ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္စခန္း မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆံုးေသာ နယ္စပ္စခန္းလည္း ျဖစ္ကာ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စက္ယႏၱယား၊ ေန႔စဥ္သံုးကုန္ပစၥည္း၊ ေရာ္ဘာ၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။