ဤႏွစ္သစ္ခရီးစဥ္သည္ "ေရွ႕ေဆာင္ခရီး" ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2023-01-06 14:22:59  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ႏွင့္ ေပက်င္း၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါမႈကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပုံမွန္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နက္ရွိုင္းေစေရးႏွင့္ ပင္လယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေျပလည္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  အေရးႀကီးေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Marcos၏ အာဆီယံျပင္ပႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံး တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည့္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ ဆက္ဆံေရး၏ ခင္မင္ရင္းႏွီးျခင္းကို ယင္းခရီးစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။

ထိုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းသံတမန္ေရးတြင္ ဦးစားေပးကာ အစဥ္တစိုက္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေျခအေန တစ္ခုလံုးကေန တရုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ဆက္ဆံမႈကို အေလးထားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ကူညီေဖးမေသာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္သိရွိနားလည္ေသာ ေဆြမ်ိဳးေကာင္း အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိေစေသာ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္း မွတစ္ဆင့္ ပင္လယ္ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ရန္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္၊ အျငင္းပြားမႈ မရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ယခုအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ဘက္မွလည္း အျပဳသေဘာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တို႔ အေနႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေဖာ္ေရြစြာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပင္လယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္  ေကာင္းမြန္ေသာအလားလာ ရွိျခင္းကို ျပဆိုေနၿပီး  ျပင္ပ အင္အားမ်ား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ကိစၥကို အသံုးျပဳၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ကြဲျပားမႈႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း အေပၚ အားေကာင္းေသာ တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ Belt and Road၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အေကာက္ခြန္ရံုး၊ အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၇၄ခုႏွစ္ အသက္ ၁၇ႏွစ္ အရြယ္တြင္ Marcos သည္ ၎၏မိခင္ Imelda Romualdez Marcos ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ သမၼတအေနျဖင့္ ၎၏ "ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ေမၽွာ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္" ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပင္ပကမၻာမွ တ႐ုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ ဆက္ဆံေရး၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမႈ အေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္အဝ ျဖင့္ယံုၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။