ထ်န္က်င္းျမိဳ႕၏ “ဆား-အလင္းေရာင္ အျပန္အလွန္ ျဖည္႔ဆည္းမႈ” ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ လုပ္ငန္း

(GMT+08:00)2023-01-06 14:34:51  

ယခုတေလာ တရုတ္တည္ေဆာက္ေရး တတိယေျမာက္အင္ဂ်င္နီယာဗ်ဴရုိဂရု လီမိတက္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည့္ ထ်န္က်င္း ဟြာတ်န္႔ဟုိင္က်င္း “ဆား-အလင္းေရာင္ အျပန္အလွန္ျဖည္႔ဆည္းမႈ” ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေနေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ဧျပီလတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ယင္းလုပ္ငန္း၏ စက္တပ္ဆင္မႈပမာဏသည္ ၁၀၀၀ မဂၢါဝပ္ရွိေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ျပီးစီး ျပီးေနာက္ “ေရေပၚတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အေငြ႔ပ်ံျခင္းျဖင္႔ ဆားရည္ထုတ္လုပ္ကာ ေရေအာက္တြင္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းကုိ ေမြးျမဴ”ေသာ လုပ္ငန္းစနစ္ကုိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။