အတြင္းမြန္ဂိုး အာလ္စန္းေတာင္ရိွ ေရမခဲေသာျမစ္

(GMT+08:00)2023-01-05 16:38:35  

ေဆာင္းရာသီမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္းမြန္ဂိုး တာ႔ရွင္းအန္းလင္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရခဲမ်ားျဖင္႔ ဖံုးလႊမ္းေနပါသည္။ အာလ္စန္းေတာင္ အမ်ဳိးသား သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ထဲမွ ျမစ္သည္ ဘူမိအပူ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင္႔ အိပ္မက္တစ္ခုကဲ႔သို႔ ေန႔ေရာညပါ ေရမ်ားမခဲဘဲ စီးဆင္းလ်က္ ရိွေနေသးပါသည္။ အာလ္စန္းေတာင္ အမ်ဳိးသား သစ္ေတာဥယ်ာဥ္သည္ အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင္႔ အမ်ဳိးအစား အစံုလင္ဆံုးေသာ မီးေတာင္ပံုစံမ်ား စုစည္းထားသည့္ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ပါသည္။