ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ Ferdinand Romualdez Marcos ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2023-01-05 16:36:56  

 ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သမၼတ Ferdinand Romualdez Marcos ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ထိုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းသံတမန္ေရးတြင္ ဦးစားေပးခ်က္အျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ထားရွိၿပီး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခုလံုးကေန တရုတ္-ဖိလစ္ပိုင္ဆက္ဆံမႈကို အေလးထား လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ မိမိ အေနျဖင့္ အေဆြေတာ္ႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္သြယ္မႈကို အၿမဲ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း ဘက္စံုေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ အျပန္အလွန္ကူညီေဖးမေသာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္သိရွိနားလည္ေသာ ေဆြမ်ိဳးေကာင္း အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိေစေသာ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး၍ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Ferdinand Romualdez Marcos က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေရွ႕အလားအလားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမႈ၏ အႏွစ္သာရကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု၊ စြမ္းအင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး၊ သိပၸံနည္းပညာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ Belt and Road၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အေကာက္ခြန္ရံုး၊ အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။