ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သည္ သူခိုးလူဟစ္ လုပ္ေန

(GMT+08:00)2023-01-05 16:36:31  

 အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနေၾကာင့္ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာကာ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားရန္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိျခင္း ဆိုသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရုတ္ျပည္မွ လာေရာက္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအား ဝင္ေရာက္္ရန္ ကန္႔သတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယခုလ ၅ရက္ေန႔က စတင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္မႈ အျဖစ္မွန္မွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ တရုတ္ျပည္တြင္ အဓိက ကူးစက္ ျပန္႔ပြားေနသည့္ BA.5 မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃-၄လတုန္းက အေမရိကန္တြင္ အဓိက ကူးစက္ ျပန္႔ပြားေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟိုင္း၊ ဟန္က်ိဳးတြင္ မၾကာခင္ ရက္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ XBB.1.5 မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္သည္ လက္ရွိ အေမရိကန္တြင္ အဓိက ကူးစက္ ျပန္႔ပြားေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သည္ တစ္ကမၻာလံုး ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ၏ ဒုကၡခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္၏ အျဖစ္မွန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး သိပၸံပညာကို ေက်ာခိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္သည္ သူခိုးကလူဟစ္ လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကံဖန္လီဆယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

XBB.1.5 မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကို အေမရိကန္တြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ တင္းက်ပ္ေသာ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးေနေသး ပါသည္။ လက္ရွိ တရုတ္ျပည္တြင္ အဓိက ကူးစက္ျပန္႔ပြားေနသည့္ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ ယခင္က ကမၻာ့ ေဒသ အသီးသီးတြင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာသည္ႏွင့္အမွ် မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မည္သည့္ ေဒသႏွင့္ ေနရာမဆို မ်ိဳးဗီဇေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး က်င့္သံုးသည့္ ဝင္ေရာက္မႈ ကန္႔သတ္ျခင္း အထူး မူဝါဒသည္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ မရွိသလို က်င့္သံုးရန္လည္း မလိုအပ္ေပ။

အေမရိကန္သည္ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ အျဖစ္ အၿမဲတေစ ျပဳလုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အျပစ္မ်ားကို သူမ်ား အေပၚ လဲႊခ်ေလ့ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏ႔ွံၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ပါသည္။ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းက ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို မတားဆီးႏိုင္ေပ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ကပ္ေရာဂါ အက်ပ္အတည္းမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္သည္ဟု ၃ႏွစ္ၾကာ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ရရွိသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ထပ္ခါတလဲလဲ သက္ေသျပေနပါသည္။

အေမရိကန္ အစုိးရမွ ယခုအႀကိမ္ တရုတ္ျပည္ ခရီးသည္မ်ားအား ဝင္ေရာက္မႈ ကန္႔သတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ က်င့္သံုးျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဘက္သြား ေျမာက္ဘက္ေရာက္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ကာ အလကားပင္ ျဖစ္ပါသည္။