အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ “အသံတိတ္ ရဲေဘာ္”

(GMT+08:00)2023-01-02 15:28:15  

    ေခြးသည္ လူမ်ား၏ သစၥာရွိျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ “အသံတိတ္ ရဲေဘာ္”ျဖစ္ပါသည္။ ရဲေခြးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိျပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ကာ လူအမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားကို ေသသည္အထိ တိုက္ခိုက္ၾကပါသည္။