ရံုးပိတ္ရက္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္

(GMT+08:00)2023-01-02 15:31:40  

၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ ရံုးပိတ္ရက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေစ်း၀ယ္ၾကသလို  စားသံုးမႈေစ်းကြက္ ဟာလည္း စနစ္တက်ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။