ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ပူတင္ ႏွင့္ ဗီဒီယိုျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2022-12-31 14:27:19  

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံသမၼတ ပူတင္ ႏွင့္ ဗီဒီယိုျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ရႈပ္ေထြးလွေသာ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဖန္တီးရန္၊ ကမၻာ့ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တည္ၿငိမ္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ပူတင္ က လက္ရွိ တင္းမာေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ရုရွား-တရုတ္ ေခတ္သစ္ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္ဆံမႈ၏ အေရးပါမႈ တစ္ဆင့္တက္ ျမွင့္တင္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။