ႏွစ္သစ္ကူးလက္ဖက္ရည္ပြဲကိုတရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-31 14:28:02  

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီ၏ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ဖက္ရည္ပြဲ ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟို စစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ လက္ဖက္ရည္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္ က ၂၀၂၃ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ စိတ္ဓာတ္ကို ဘက္စံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပထမဆံုးႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတင္မႈသည္ အလံုးစံုအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး  အနာဂတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ရန္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ေရွ႕ရႈခ်ီတက္ကာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္သည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယ ႏွစ္၁၀၀ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ေပးလိုေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။