ယဥ္ခၽြမ္း-လန္က်ဴး ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ မီးရထားလမ္းစတင္အသံုးျပဳ

(GMT+08:00)2022-12-31 16:32:36  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကတရုတ္ႏိုင္ငံနင္ရွာ႔ ေဟြလူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ က်ဳံေဝ႔ၿမိဳ႕တြင္ ယဥ္ခၽြမ္း-လန္က်ဴး ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ မီးရထားD2763သည္ ျမစ္ဝါျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႔ပါသည္။