ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ ခ်ီေစြၿမိဳ႕ - အိမ္တိုင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

(GMT+08:00)2022-12-30 15:12:32  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ ခ်ီေစြၿမိဳ႕သည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအရင္းအျမစ္မ်ား အားနည္းမႈအေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ သုံးေလ့သုံးထရွိေသာေဆးဝါးမ်ား စုေဆာင္း၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပါတီဝင္ေကဒါမ်ားကို စုစည္းၿပီး ရက္‌ေပါင္းမ်ားစြာ  ဆက္တိုက္ လူထုအား စမ္းသပ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာေပးျခင္း၊ ေဆးေပးျခင္း စသည့္ ေႏြးေထြးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးကာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။